Privacybeleid

Flair Scholingstrajecten, gevestigd aan Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

adres: Bieslookstraat 31 9731 HH Groningen
tel.: 06 42 58 65 53
e-mail: info@flairscholing.nl
website: https://www.flairscholing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flair Scholingstrajecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flairscholing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flair Scholingstrajecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om het geven van lessen uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

Flair Scholingstrajecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flair Scholingstrajecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Contact-, aanmeldingsformulier en mailwisseling

 • naam
 • e-mailadres
 • inhoud bericht

Bewaartermijn: na afhandeling vraag cq een half jaar na beëindiging opleiding worden de gegevens verwijderd.


Intake verslag

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gevolgde opleidingen
 • werkervaring

Bewaartermijn: na afhandeling vraag cq een half jaar na beëindiging opleiding worden de gegevens verwijderd.


Cijferlijsten

 • naam
 • jaar
 • de gevolgde vakken met
 • bijbehorende cijfers

Bewaartermijn: De cijferlijst wordt voor onbepaalde tijd bewaard, zodat we altijd kunnen zien of en bewijzen dat iemand de opleiding heeft afgerond en met welke cijfers. Als cursisten hun diploma kwijtraken, kunnen ze een verklaring van ons krijgen dat ze de opleiding met goed gevolg afgerond hebben.


Backups

Om de continuïteit van onze website te garanderen, worden er regelmatig back-ups gemaakt van onze systemen. Uiteraard bevinden zich in deze backups persoonsgegevens. De back-ups worden maximaal 30 dagen bewaard op een offline omgeving. Deze is dus niet via het internet te benaderen en is alleen toegankelijk voor Flair Scholingstrajecten zelf.

Mocht in het geval van een calamiteit het noodzakelijk zijn een back-up te restoren, dan zullen eerst de eventueel nog aanwezig zijnde gegevens van personen die een beroep hebben gedaan op het recht van vergetelheid worden verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Flair Scholingstrajecten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flair Scholingstrajecten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flair Scholingstrajecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flairscholing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Flair Scholingstrajecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flair Scholingstrajecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flairscholing.nl.