STUDIEBELASTING EN EXAMENREGELEMENT

Studiebelasting
Als studiebelasting tijdens het theoretische deel van de opleiding geldt dat het aantal contacturen gelijk is aan het aantal huiswerkuren. Voor een goede voortgang van de modules computervaardigheden is het vereist dat een cursist(e) beschikt over een pc met de programma’s Word en Excel.

Diploma/certificaat
De leerstof wordt telkens in de laatste bijeenkomst van elke module getoetst.
Voor het behalen van het diploma van F.L.A.I.R. scholingstrajecten is vereist:
– een voldoende voor de theorievakken (minimaal 5,5);
– een goede beoordeling van de stage door zowel de mentor als het stagebedrijf;
– minimale aanwezigheid van 80%.
Als aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, ontvangt de cursist certificaten voor de modules waarvoor minimaal een 6,0 is behaald.

Voor de diploma-eisen van de erkende opleiding doktersassistent(e) verwijzen wij naar de Onderwijs- en examenregeling behorend bij deze opleiding.

Herkansen
Iedere onvoldoende toets (=lager dan 5,5) mag door de cursist één keer worden herkanst.
Indien de cursist desondanks maximaal 2 modules onvoldoende heeft behaald, dan kan hij/zij de modules tegen gereduceerd tarief, binnen één jaar na afloop van het traject inhalen.

Herkansen wegens niet verwijtbaar verzuim
Wanneer een cursist(e) langdurig niet verwijtbaar verzuimt, bijv. wegens ziekte, dan zal in overleg met opdrachtgever en cursist naar een kosteloze oplossing worden gezocht voor het inhalen van gemiste lessen en toetsen. Indien de lessen/toetsen niet binnen een redelijke termijn (in principe is dit één jaar) worden ingehaald, dan worden alsnog kosten in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden en gedragscode NRTO

Algemene Voorwaarden NRTO

Gedragscode NRTO