HOE WIJ WERKEN

Voorafgaand aan de scholing vindt een kennismakingsgesprek met de toekomstige cursist(e) plaats. Tijdens dit gesprek komt aan de orde:

  • inhoud van het opleidingstraject
  • opleidingsniveau en werkervaring van de cursist(e)

Tijdens de scholing krijgt elke cursist(e) een mentor toegewezen. De mentor:

  • houdt toezicht op studieresultaten
  • begeleidt bij het zoeken naar een stageplaats
  • houdt voortgangsgesprekken
  • begeleidt bij stage vanuit de opleiding

Na afloop van de scholing ontvangen cursisten na voldoende beoordeling van een complete opleiding inclusief stage een diploma. Cursisten met voldoende beoordeling van (een) afgeronde module(s) ontvangen een certificaat/certificaten.

WAAR WIJ VOOR STAAN

De praktijk staat centraal, niet de theorie
F.L.A.I.R. leert cursisten niet alleen de theorie, maar brengt hen vóór alles bij hoe zij de theorie straks kunnen toepassen in de praktijk.

Maatwerk
F.L.A.I.R. kan maatwerk bieden aan cursisten die, bijvoorbeeld om fysieke redenen, niet in één keer het gehele opleidingstraject kunnen volgen.

Vrijstellingen mogelijk
F.L.A.I.R. biedt in sommige gevallen vrijstelling aan cursisten die recent aantoonbaar modules hebben afgerond. Informeer naar de mogelijkheden voor vrijstellingen voor het onderwijs van de opleiding doktersassistente.

Start 5x per jaar!
F.L.A.I.R. biedt vijf instroommomenten per jaar voor het starten van de opleidingen receptioniste en (medisch) secretaresse. De opleiding doktersassistente start twee keer per jaar. Een cursist hoeft daarom nooit lang te wachten voor hij/zij kan starten!

Verplichte stage
F.L.A.I.R. stelt de stage verplicht, waardoor een cursist(e) na afloop van de scholing niet alleen theoretische-, maar ook praktijkkennis heeft! Van alle cursisten die bij F.L.A.I.R. een diploma heeft behaald, heeft ca 75% direct of indirect via de stage een baan gevonden!

Persoonlijke aandacht
F.L.A.I.R. werkt met kleine groepen van max. 8 personen. Daardoor krijgt elke cursist voldoende persoonlijke aandacht! Het volgen van een (deel van het) scholingstraject vereist een flinke dosis doorzettingsvermogen. De combinatie van studeren en privéleven vraagt om een goede planning. Daar begeleiden wij bij.

Tevreden cursisten
F.L.A.I.R. heeft sinds 2003 al vele cursisten naar grote tevredenheid omgeschoold en opgeleid, waarbij met name de praktijkgerichte aanpak, de persoonlijke begeleiding en de grote kans op een baan basis van de waardering waren.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden F.L.A.I.R. om- en bijscholingstrajecten

Opdrachtbevestiging
Door definitieve aanmelding via e-mail of schriftelijke opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever de opdracht te hebben gegeven en verbindt F.L.A.I.R. scholingstrajecten zich de uit te voeren werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten.

Facturering en betaling

 Omscholingstrajecten
Betaling
Het lesgeld voor de scholingstrajecten dient als volgt te worden voldaan:
52% van het totaalbedrag bij aanvang van het traject en 48% (het restant) halverwege het traject.
Opdrachtgever ontvangt hiervoor tweemaal een nota.
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op
Postbank rekening nr. NL86 INGB 0009556076 t.n.v. F.L.A.I.R. in Groningen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt F.L.A.I.R. zich het recht voor wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele incassokosten bij niet-betaling komen voor rekening van opdrachtgever.

Kosten bij afmelding
Wanneer een cursist(e) na intake en aanmelding niet of slechts één keer verschijnt worden de volgende kosten in rekening gebracht:
–    receptionist(e)                                                              €       350,00
–    administratief medewerk(st)er                          €       350,00
–    secretaresse                                                                  €       370,00
–    medisch secretaresse                                              €       390,00
–    doktersassistente                                                      €       390,00

Wanneer een cursist(e) binnen de helft van de tijd van het gehele scholingstraject de scholing staakt:
–    receptionist(e)                                                             €    1.460,00
–    administratief medewerk(st)er                         €    1.555,00
–    secretaresse                                                                 €    1.823,00
–    medisch secretaresse                                             €    2.158,00
–    doktersassistente                                                     €    2.262,00

Ziekte
Wanneer een cursist(e) door langdurige ziekte maximaal 2 modules niet heeft gehaald, kan hij/zij de modules tegen gereduceerd tarief, binnen één jaar na afloop van het traject, bij F.L.A.I.R. scholingstrajecten volgen.

Bijscholingstrajecten
Losse modules
De kosten van de modules dienen volledig, voor aanvang van het traject te worden voldaan.

Auteursrechten
Zonder schriftelijke toestemming van F.L.A.I.R. scholingstrajecten is het de opdrachtgever niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of verstrekte informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Aansprakelijkheid
F.L.A.I.R. scholingstrajecten is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld door haar veroorzaakt, voor enige directe of indirecte schade aan de opdrachtgever en/of de deelnemers door welke oorzaak dan ook ontstaan.

F.L.A.I.R. scholingstrajecten is niet aansprakelijk voor enig letsel of de gevolgen daarvan ontstaan tijdens de lessen, pauzes of de reis van en naar de leslocatie.

F.L.A.I.R. scholingstrajecten is niet aansprakelijk voor vernieling of vermissing van eigendommen van de deelnemers aan de opleidingen.

In geval van schade ontstaan door toedoen van de deelnemer aan de cursus zal deze verhaald worden op betreffende deelnemer.

Bedenktermijn
We hanteren een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving.